Av den 24 juli, 2006

Jag har funderat på vilka frågor jag skulle driva om jag kandiderade till riksdagsvalet. Har kommit på några, och satt ihop ett valmanifest efter det - för skojs skull.

Tänkte publicera några punkter, utan prioritetsordning. Här följer två av dem:

 • En human migrationspolitik
 • Jag vill ha en generös flyktingpolitik där alla människor behandlas med respekt. Barns bästa ska sättas främst i all bedömning av flyktingar. Den som på grund av myndigheternas hantering väntat längre än ett år på ett slutgiltigt besked på sin asylansökan ska automatiskt få uppehållstillstånd. Inga asylsökande ska hållas inlåsta, alla ska ha rätt till juridisk hjälp under asylprocessens alla olika delar, den asylsökande ska själv få avgöra i vilket land han/hon vill söka asyl.

  Utländska kvinnor och män som i äktenskap eller samlevnad med män i Sverige utsätts för våld samt kvinnor/män/barn som befinner sig i Sverige till följd av trafficking ska ha rätt att stanna i Sverige oavsett vistelsetid i landet, längd på eventuellt äktenskap, ålder, hälsotillstånd etc.

  Utländska medborgare ska ha rätt till svenskt medborgarskap efter tre års folkbokföring i Sverige. Barn som är födda i Sverige, av föräldrar bosatta i Sverige, ska ha rätt till svenskt medborgarskap, oavsett föräldrarnas medborgarskap.

  Folkbokföringsort ska utgöra grund för rösträtten; samma regler ska gälla för EU-medborgare och medborgare från tredje land, det vill säga alla utländska medborgare ska kunna rösta i lokala val efter en månads folkbokföring i Sverige. Efter tre års folkbokföring ska full rösträtt ges.

 • Alternativ till tillväxt som mått på välstånd
 • Idag är tillväxt det mått framför andra som politiker använder för att avgöra om landets ekonomi går framåt. Tillväxt, i betydelsen ökning av bruttonationalprodukt, BNP, från ett år till ett annat, är emellertid en mycket begränsad indikator på ett lands välstånd. Bland annat är måttet konstruerat på ett vis som förbiser en stor del av kvinnors bidrag till samhällsekonomin i Sverige – och ännu mer i världen. Enligt en studie av nationalekonomen Märta Bergman skulle BNP fördubblas om värdet av det obetalda hemarbetet inkluderades.

  En ekonomi som hela tiden producerar fler prylar för att mätta en skapad konsumtion kan inte överleva på en planet med begränsade resurser. De mänskliga resurserna överutnyttjas och människor slits ut i kampen för ökade vinstmarginaler. En rättvis fördelning och en fungerande välfärd ska garantera alla människor en grundläggande trygghet.

  Olika ekonomiska mått och indikatorer måste trots allt finnas för att vi ska få kunskap om i vilken riktning samhället utvecklas. Dagens ensidiga fokuserande på tillväxt räknat i BNP bör ersättas med nyanserade indikatorer som skildrar det faktiska tillståndet för människor, djur och natur. Ett exempel är gini-koefficienten, ett mått på den ekonomiska fördelningen i ett land.