En vision om det goda medborgarhemmet

Min tionde ledare för ETC Göteborg är en apell till den rödgröna regeringen att respektera svenskarnas allt mer positiva syn på invandring. Jag vill uppdatera medborgarskapstanken och förbättra flyktingmottagandet.

För hundra år sedan förenades liberaler och socialdemokrater i kampen för allmän rösträtt. Karl Staaff och Hjalmar Branting, forna studiekamrater och kulturradikaler, ledde var sitt parti och stod mot högern och monarkin upp för att medborgerliga rättigheter ska gälla för alla svenskar oavsett inkomst. De båda patriarkerna tyckte inte det var lika bråttom att kvinnor skulle ha rösträtt som att alla män skulle ha det, men andra drev på och rösträtten blev allmän och lika från och med år 1921.

Ingen människa är illegal - det är dags för en bättre migrationspolitik.

Ingen människa är illegal – det är dags för en bättre migrationspolitik.

Idag rör den stora demokratifrågan snarare människors rörlighet. Migrationsfrågan har fått liberaler och socialister att återigen förenas i ett projekt som gör de privilegierade (dem med pass och papper i rika länder) nervösa. Det pekar journalisten Per Wirtén på i en läsvärd essä för socialdemokratiska Tankesmedjan Tiden.1 En värld med öppna gränser är nog inte möjlig under vår livstid, men nationella gränser bevarar sociala ojämlikheter och globala orättvisor.  1900-talets demokratier har vilat på principen om väl avgränsade territorier. Den globala migrationen utmanar på så vis demokratins grunder, på ett sätt som liknar den utmaning mot 1700- och 1800-talets politiska ordning som industrialiseringen och arbetarrörelsen utgjorde. För de konservativa är svaret att migration måste begränsas, privilegier bevaras, men gränserna måste snarare omförhandlas.

En rödgrön migrationspolitik

Det  var klokt av regeringen att respektera den migrationspolitiska överenskommelsen mellan Miljöpartiet och den tidigare regeringen. Gustav Fridolin har åberopat Karl Staaff som en förebild, även om han då inte drog paralleller mellan rösträttskampen och strävan efter en öppnare värld. De gröna har sin väljarbas i en progressiv och välutbildad medelklass, med en positiv syn på invandring och flyktingmottagande. Socialdemokraternas traditionella väljarbas vill mer än något annat ha ordning och reda på arbetsmarknaden. Det kan uppnås om facken får större ansvar att bevaka migrantarbetares rättigheter, och om arbetsgivarnas åtaganden blir juridiskt bindande så som TCO föreslagit.2 Morgan Johansson, såväl justitie- som migrationsminister, uttalade sig tidigare positiv till det tveksamma förslaget om temporärt medborgarskap. Han bör snarast möjligt tillsätta en utredning om hur medborgarskapet kan uppdateras. Redan i Per Albin Hanssons Folkhemstal finns grundtanken att alla som bor i Sverige ska ses som svenskar och därmed ha rättigheter. Det svenska ska vara en medborgerlig gemenskap, inte en fråga om etniskt ursprung.

Också flyktingmottagandet måste förbättras. Migrationsverket upphandlar idag anläggningar på en marknad, något som bör förändras för att möjliggöra långsiktighet och sociala hänsyn. Etableringar av boenden bör företrädesvis ske i närhet till dynamiska  arbetsmarknaden och kvalificerade vårdresurser. Kommuner ska inte ha vetorätt, utan prioritera anläggningarna i sin planprocess, men åtagandet ska återspeglas i skatteutjämningssystemet. SFI-undervisningen görs mer flexibel, enligt Göteborgsmodellen, för att korta migranters tid till etablering. Det kan inte höra till god rättsordning vare sig med återkommande flyktingamnestier eller jakt på papperslösa. Den som levt i Sverige några år utan tillstånd ska ges automatisk möjlighet att söka permanent uppehållstillstånd.

Mina tidigare ledare

Det här var min nionde ledare för ETC Göteborg. Det här är vad jag skrivit tidigare:

 1. I januari skrev jag under rubriken Ett nödvändigt uppbrott om hur försörjningsstödet för allt fler blivit ett långvarigt bidrag snarare än ett stöd vid akut kris, och hur detta beror på en utsortering från arbetsmarknaden som inleddes med nittiotalskrisen. Utbildningsinsatser kan vara en del i att vända denna utveckling, liksom metoder för att tillvara ta de anställdas reella kompetens så att de kan ta ett kliv uppåt och frigöra lågkvalificerade jobb.
 2. I februari skrev jag under rubriken Kris i befolkningsfrågan om behovet av regionala investeringar i bostäder och infrastruktur, för att kunna möta befolkningstillväxten och främja den ekonomiska utvecklingen. Med utgång från den nya ekonomiska geografin (Paul Krugman) argumenterade jag för att Västsvenska paketet, tillsammans med ökat bostadsbyggande i Göteborg, behövs för att bekämpa arbetslösheten i regionen.
 3. I mars skrev jag under rubriken Brundtlandparadigmet om hur en kommande rödgrön regeringspolitik kan komma att se ut. Inspirerat av det rödgröna samarbetet i Göteborg, liksom den FN-kommission som på åttiotalet leddes av Gro Harlem Brundtland, bör en rödgrön regering kunna samordna sin på förhand sinsemellan spretiga politik inom en modell för socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.
 4. I april skrev jag under rubriken Arbetets döttrar och söner apropå första maj, där jag önskade mig ett tal med feminism som grundtema. Det handlade om det obetalda hem- och omsorgsarbetet, om villkoren på arbetsmarknaden, samt om föräldraförsäkringen och förutsättningarna för ensamstående mödrar.
 5. I maj skrev jag under rubriken Den bortglömda sysselsättningsunionen inför valet till Europaparlamentet. Främst handlade det om hur viktigt det är att socialdemokratin sätter en egen, progressiv agenda. Om EU ska överleva behövs det en samordnad ekonomisk politik för sysselsättning, med investeringsprogram för grön omställning.
 6. I juni skrev jag under rubriken En öppen stad bygger vi gemensamt. Det blev stadspolitik med ett väldigt lokalt perspektiv, kretsande kring gentrifieringen av min egen stadsdel, Majorna, och det trängande behovet av att bygga fler bostäder.
 7. I augusti skrev jag, efter ett sommaruppehåll, under rubriken Ett miljardprogram för hållbart boende om miljonprogrammets behov av upprustning och om chansen att göra betydande energibesparingar. Som retorisk poäng jämförde jag med statens utgifter för rotavdrag och vad det får för verkan.
 8. Senare i augusti skrev jag under rubriken Socialdemokrati som samhällsmodell om min syn på vad valet handlar om – nämligen färdriktningen för samhällsutvecklingen. Socialdemokratin står för en samhällsmodell byggd på generell välfärd och ett bejakande av strukturomvandling. Från det utgår allt annat.
 9. I september skrev jag under rubriken Ett europeiskt dilemma om hur svenskarnas syn på invandring och flyktingmottagande blir allt mer positiv, samtidigt som Sverigedemokraternas stöd ständigt ökar. En grupp där stödet är oproportionerligt stort är yrkesutbildade arbetare med relativt trygg tillvaro – som trots det känner sig hotade av förändring.

Noter

 1. []
 2. http://www.tco.se/Aktuellt/Remisser1/2013/Atgarder-mot-missbruk-av-reglerna-for-arbetskraftsinvandring/ []


Ett europeiskt dilemma

Min nionde ledare för ETC Göteborg är en kommentar till riksdagsvalet, där Sverigedemokraterna blev landets tredje största parti. Detta samtidigt som svenskarna blir allt mer positiva till invandring. Hur går det ihop?

Läs mer om Ett europeiskt dilemma


Ekonomisk politik för att bygga ett samhälle

Jag har vid ett flertal tillfällen anknutit till en tankeväckande text av Peter Gerlach om socialdemokratisk näringspolitik. Ekonomer som Paul Krugman och James Heckman bidrar med viktiga pusselbitar till en  ny reformistisk strategi.

Läs mer om Ekonomisk politik för att bygga ett samhälle


Socialdemokrati som samhällsmodell

I min åttonde ledare för ETC Göteborg tar jag inför valet upp frågan vad som är socialdemokrati. För mig handlar det i grund och botten om en samhällsmodell byggd på generell välfärd och ett bejakande av strukturomvandling.

Läs mer om Socialdemokrati som samhällsmodell


Ett miljardprogram för hållbart boende

I min sjunde ledare för ETC Göteborg handlar det återigen om bostäder. Jag skriver om miljonprogrammets behov av upprustning och om chansen att göra betydande energibesparingar. En bättre investering än rotavdrag.

Läs mer om Ett miljardprogram för hållbart boende


En öppen stad bygger vi gemensamt

I min sjätte ledare för ETC Göteborg ger jag mig in i stadspolitiken igen. Den här gången med ett väldigt lokalt perspektiv, kretsande kring gentrifieringen av min egen stadsdel, och det trängande behovet av att bygga fler bostäder.

Läs mer om En öppen stad bygger vi gemensamt


Tjugo böcker på två år

År 2012 hann jag med att läsa tio böcker av genren facklitteratur inom politik och samhälle. Jag har så många böcker hemma i bokhyllan som jag skulle vilja läsa, så det behövdes en lista för att prioritera bland dem.

Läs mer om Tjugo böcker på två år


Ett något motsägelsefullt Europaval

Jag skrev i min ledare för ETC Göteborg att Socialdemokraterna kan komma att bli den största partigruppen efter EU-valet. Nu blev det inte så, även om de konservativa tappade. Mest oroande är förstås extremhögerns framgångar.

Läs mer om Ett något motsägelsefullt Europaval


Den bortglömda sysselsättningsunionen

I min femte ledare för ETC Göteborg handlar om valet till Europaparlamentet och hur viktigt det är att socialdemokratin sätter en egen, progressiv agenda. Om EU ska överleva behövs det en samordnad ekonomisk politik för sysselsättning.

Läs mer om Den bortglömda sysselsättningsunionen


Storify: Socialdemokratins framtidsvisioner

På Twitter skrev jag en liten tirad (”rant”) om socialdemokratins behov av att lyfta fram sin berättelse om människan och om samhället – och om hur detta inte är samma sak som att bli mer likt Vänsterpartiet.

Läs mer om Storify: Socialdemokratins framtidsvisioner


Sidan 1 av 4612345...102030...Sista »